2023–25 Museum Watch Committee

The 2024–25 Museum Watch Committee consists of six board members of CIMAM: Zeina Arida (Chair), Bart de Baere, Malgorzata Ludwisiak, Amanda de la Garza, Kitty Scott, Yu Jin Seng, and Agustin Perez Rubio.

Back to top ↑